Data

Rías Baixas

Volume of production

Volume of Wine ProducedNumber of wineries
> 500.000 L9
200.000 – 500.000 L17
100.000 – 200.000 L24
50.000 – 100.000 L17
20.000 – 50.000 L33
10.000 – 20.000 L21
5.000 – 10.000 L30
< 5.000 L20